سازمان نقشه برداری کشور 1 تير 1400 ساعت 11:41 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4284/فهرست-استانداردهای-ملی -------------------------------------------------- عنوان : فهرست استانداردهای ملی -------------------------------------------------- متن :   نام استاندارد ملی لینک فایل طبق شماره استاندارد اپتيك و دستگاه ­هاي اپتيكي- روش­ هاي اجرايي ميداني براي آزمون دستگاه­ هاي ژئودتيك و نقشه­ برداري –  قسمت1: نظريه 11702-1 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری- قسمت2-ترازیاب ها 11702-2 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری- قسمت3-زاویه یاب ها 11702-3 اپتیک و تجهیزات اپتیکی -روشهای صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری (باطل شده) قسمت پنجم-تاکئومترهای الکترونیکی 11702-5 اپتیک و دستگاه های اپتیکی - روشهای اجرایی میدانی برای آزمون تجهیزات ژئودتیک و نقشه برداری قسمت پنجم-توتال استیشن ها 11702-5 اپتیک و تجهیزات اپتیکی -روشهای صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری- قسمت هفتم-شاقول اپتیکی 11702-7 اپتيك و دستگاه ­هاي اپتيكي- روش­ هاي اجرايي ميداني براي آزمون دستگاه ­هاي ژئودتيك و نقشه­ برداري –  قسمت8: سيستم­ هاي اندازه­ گيري ميدان GNSS در سينماتيك زمان واقعي RTK 11702-8 نقشه های راهنمای کشوری جهانگردی 1712 پایگاه داده‏ های نقشه‏ برداری رقومی برای مطالعات انتشار 5449 علامتهای نقشه‌های توپوگرافی 963 اطلاعات مکانی- خدمات‌ مکان‌مبنا- ردیابی و ناوبری 11313 اطلاعات مکانی- خدمات مکان‌مبنا- مدل مرجع 11336 اطلاعات مکانی- اصول کیفیت 14367 اطلاعات مکانی-کد گذاری 15743 اطلاعات مکانی -تضمین کیفیت تامین داده 15744 روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری – قسمت3-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری 18571-3 سریP-نقشه برداری از عوارض زمین برای مدل سازی انتشار زمین به فضا 1511 كيفيت هوا- هواشناسي زيستي- قسمت1: سنجش از دور گستره ديد به وسيله ليدار زمين پايه 15127-1 انتخاب سامانه ­های سنجش از دور هوایی برای ردیابی و پایش نفت روی آب- راهنما 20045 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها 14523-2 اپتیک و ابزارهای اپتیکی- وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 3- سه وجهی ها 14523-3 اطلاعات مکانی-خدمت 9721