سازمان نقشه برداری کشور 5 مرداد 1396 ساعت 11:38 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/1287/جدول-وضعیت-کیفی-استاندارد-دستورالعملهای-موجود-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : جدول وضعیت کیفی استاندارد ها و دستورالعملهای موجود در سازمان -------------------------------------------------- متن : جدول وضعیت کیفی