سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 13:36 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1284/استاندارد-دستورالعملهای-خاص -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای خاص -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل آزمایشی بروزرسانی مستمر نقشه های شهری سال 1399 استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3  جلد پنجم (ضمائم) اسفند ماه 1377 استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3  جلد اول کلیات دستورالعمل راهنمای ارتباط و اولویت عوارض در نقشه های بزرگ مقیاس نگارش 1/0 بهمن 91 دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:100000 (پیوست 1) زمستان 1388 دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:250000 (پیوست 1) . ویرایش اول.تابستان1387 دستورالعمل استانداردسازی سامانه های نقشه برداری