سازمان نقشه برداری کشور 1 مرداد 1396 ساعت 14:19 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1272/دستورالعملهای-همسان-نقشه-برداری-ابلاغ-امور-نظام-فنی-اجرایی-سازمان-برنامه-بودجه-نشریه-های-119 -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعملهای همسان نقشه برداری ابلاغ امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه (نشریه های 119) -------------------------------------------------- متن :   دستورالعمل همسان نقشه برداری شماره 1-119 (ژئودزی و ترازیابی) نشریه 1-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد دوم : نقشه برداری هوایی (کلیات) نشریه شماره 2-119   نشریه 2-119   دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)نشریه شماره 3-119  نشریه 3-119   دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد چهارم : کارتوگرافی (کلیات) نشریه شماره 4-119 نشریه 4-119    دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد پنجم : میکروژئودزی نسخه قدیمی 5-119  نشریه  قدیمی 5-119 دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد پنجم : رفتارسنجی ژئودتیک نشریه شماره 5-119 رفتارسنجی ژئودتیک ( 5-119  )  دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری. نشریه شماره   6 -119  نشریه 6-119   دستورالعمل همسان نقشه برداری  جلد هفتم : آبنگاری  نشریه شماره 7-119  نشریه 7-119 دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد هشتم: (گرید ملی ایران) نشریه شماره 8 -119  نشریه 8 -119 دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد نهم: (پهپاد فتوگرامتری) نشریه شماره 9 -119  نشریه 9 -119