سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 13:04 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1280/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-جنرالیزاسیون-نمایش-کارتوگرافی -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به جنرالیزاسیون - نمایش و کارتوگرافی -------------------------------------------------- متن :   استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های 1:5000 از نقشه های1:2000 نگارش 1/1 اسفند 91 دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:10000 از نقشه های 1:2000و 1:25000 ویرایش اول آذرماه 1383 دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:100000 (از نقشه های 1:50000) نگارش2 سال 93   دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی1:250000 (از نقشه های 1:100000) نگارش2  زمستان 95 دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:50000 (از نقشه های 1:25000) نگارش1/1 پاییز 91 استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3 جلد چهارم – مجموعه مشخصات عوارض درکارتوگرافی دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:250000 نگارش 1/1- پاییز82— دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی  1:50000 (از نقشه های 1:25000) پاییز 82 نگارش 1/3 دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:100000پاییز 82 نگارش 1/1 دستورالعمل پردازش های کارتوگرافی نقشه های رقومی مقیاس 1:25000 سال 1375