سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 12:56 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1279/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-تبدیل-فتوگرامتری -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به تبدیل و فتوگرامتری -------------------------------------------------- متن : استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3 جلد دوم : مجموعه مشخصات عوارض مشخصات عوارض در فتوگرامتری Stan25K-V2,3-Vol2 استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی 1:5000 به طریقه فتوگرامتری اسفند 76 استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی 1:2000-1:1000-1:500 به روش فتوگرامتری مرداد 1380 استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی 1:2000-1:1000-1:500  به روش نقشه برداری هوایی نگارش 3 سال 90 استاندارد نقشه های تصویری رقومی مقیاس 1:50000 —روش اجرایی کنترل کیفی ارتوموزاییک دستورالعمل تبدیل عوارض فتوگرامتری با استفاده از نرم افزار ERDAS-LPS  آبان 91 دستورالعمل مثلث بندی عکس های اسکن شده با استفاده از نرم افزار  خرداد92 ERDAS-LPS   دستورالعمل مثلث بندی تصاویر ماهواره ای  IRS-P5با استفاده از نرم افزار تیر91 ERDAS-LPS استاندارد مدل ارتفاعی رقومی ایران در مقیاس 1:25000 سال 80 دستورالعمل تولید ایندکس محصولات عکسی و نقشه‌ای موردی دستورالعمل ترسیم نقشه های 1:2000کاداستراراضی کشاورزی- آبانماه 1396 دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد- آذر 1400 دستورالعمل تهیه حد مدلهای تبدیل در پروژه های فتوگرامتری دستورالعمل اجرایی تهیه اندکس نقشه های قدیمی اسکن شده استاندارد مدل رقومی سطح (DSM) شهری با استفاده از UltraCam نحوه ایجاد شبکه نقاط ماندگار برای تهیه ارتوفتو و نقشه های حدنگاری امور اراضی کشور دستورالعمل اجرایی تهیه اندکس تصاویر پوششی کشور مقیاس1:20000 (از سال 1344 تا 1357) دستورالعمل اجرایی تهیه اندکس تصاویر پروازهای قدیمی بزرگ مقیاس کشور *مجموعه دستورالعملهای عکسبرداری هوایی با استفاده از دوربین هوایی متریک UltraCam-XP جلد 1 طراحی پرواز جلد 2 سکوهای پرنده و عملیات تصویربرداری و سیستمهای ناوبری و سنجنده های هوایی جلد 3 پردازش تصاویر دوربینهای رقومی جلد 4 روش های پردازش داده های GPS/IMU -  پروژه های تصویربرداری جلد 5 تهیه اندکس طراحی پرواز   —     —