کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استاندارد و دستورالعملهای مربوط به جنرالیزاسیون - نمایش و کارتوگرافی

2 مرداد 1396 ساعت 13:04


 
استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های 1:5000 از نقشه های1:2000 نگارش 1/1 اسفند 91

دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:10000 از نقشه های 1:2000و 1:25000 ویرایش اول آذرماه 1383

دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:100000 (از نقشه های 1:50000) نگارش2 سال 93
 
دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی1:250000 (از نقشه های 1:100000) نگارش2  زمستان 95

دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:50000 (از نقشه های 1:25000) نگارش1/1 پاییز 91

استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی مقیاس 1:25000 نگارش 2/3 جلد چهارم – مجموعه مشخصات عوارض درکارتوگرافی

دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:250000 نگارش 1/1- پاییز82—

دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی  1:50000 (از نقشه های 1:25000) پاییز 82 نگارش 1/3

دستورالعمل پردازش کارتوگرافی نقشه های رقومی 1:100000پاییز 82 نگارش 1/1

دستورالعمل پردازش های کارتوگرافی نقشه های رقومی مقیاس 1:25000 سال 1375

 


کد مطلب: 1280

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1280/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-جنرالیزاسیون-نمایش-کارتوگرافی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1